Deyss


Albumy

1985 - At-King

1987 - Vision In The Dark


Audycje

1991-01-11 - Audycja (CNR)

1991-02-08 - Audycja (CNR)

1991-02-24 - Deyss, Yes (WP)

1991-05-28 - Audycja (MPU)

1991-10-13 - Młodzi Progresywni (RMF)

1991-11-23 - Audycja (TPK)

1995-12-02 - Audycja (TPK)